LV EN

Par Radošās Iniciatīvas Centru


Dibināšanas datums: 2007.g. 20.augusts
2010. gadā Biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedrības mērķi ir:
- veikt sabiedriskā labuma darbību mūžizglītības, labdarības, kā arī starpkultūru un starppaaudžu dialoga jomā;
- sekmēt bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, balstoties uz cieņu vienam pret otru un vidi mums apkārt;
- atbalstīt pieaugušo un senioru aktīvo līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos;
- veicināt mākslas un kultūras atzīšanu par sabiedrības attīstības resursu.

Mērķauditorija: - maznodrošinātas ģimenes, daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti,
- sociālās atstumtības riskam pakļautie, specializēto izglītības iestāžu audzēkņi,
- personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu,
- bērni un jaunieši,
- apcietinājumā esošās personas,
- sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un mācību iestāžu pedagogi,
- kā arī visi, kuri ieinteresēti radošu prasmju un iemaņu iegūšanā

Biedrības sabiedriskā labuma galvenie darbības veidi un virzieni ir:
- labdarība;
- pilsoniskas sabiedrības attīstība;
- izglītības veicināšana;
- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;
- kultūras veicināšana.

LR Valsts ieņēmumu dienests piešķir biedrībai sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem dod ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Privātpersonām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”10.p.1.d.3 punktu, ziedojot pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma, tiek atskaitītas ziedojumu summas.