LV EN

Erasmus Plusn

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektā pieaugušo izglītības sektorā.

Projekts „Mācīties, lai dzīvotu kopā” (Learning for Living Together) tiek īstenots Lielbritānijā, Latvijā, Itālijā, Zviedrijā un Īrijā. Projekta ID 2017-1-UK01-KA204-036563.

Stratēģiskās partnerības projekts ir vērsts uz ERASMUS+ programmas Pieaugušo izglītības sadaļas mērķi – izstrādāt inovatīvus rezultātus un uzņemties intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitāšu īstenošanu, tādējādi sekmējot izglītotāju kompetenču paplašināšanu un attīstību.

Līdztekus tam projekts sasaucas ar Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti „Iekļaujoša izglītība, apmācība un jaunatne ", jo tas cenšas rast risinājumus vienlīdzības un iekļaušanas sekmēšanai, strādājot ar izglītotājiem, kuru mērķauditorija ir vietējās kopienas, migranti, bēgļi un patvēruma meklētāji un kuri sava darbā formālā un neformālā ceļā runā par daudzveidības un integrācijas jautājumiem. Līdz ar to projektā plānotais sasaucas arī ar Parīzes deklarācijā noteikto.

Projeta tiešie mērķi ir:

2017. gada 9. un 10. novembrī Newry, Ziemeļīrījā (Lielbritānija) pie vadošā partnera Southern Regional College notika pirmā starptautiskā tikšanās, kuras laikā tika apstiprināts turpmākās darbības plāns un sadalīti darba pienākumi.

2018. gada 1. un 2. martā Rīgā, Latvijā notika otrā starptautiskā tikšanās, kuras ietvaros tika rīkots starptautisks seminārs un diskusija par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, ekonomiskajiem migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem.
Semināra laikā tika diskutēts par projektā topošās izglītības programmas un videofilmu sērijas saturu, kuras tiks tulkotas un pielāgotas ņemot vērā katras iesaistītās valsts situācijas specifiku.

Nākamā starptautiskā tikšanās norisināsies Itālijā, 2018. gada 28. septembrī, kuras ietvaros tiks prezentēts izglītības programmas kurss, apspriesta tā pilotēšanas gatavība un tiks prezentētas arī izveidotas videoīsfilmas


Nordplus logoCreDev Logo

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Nordplus Adult projektā "Radošuma attīstība pieaugušo izglītībā" (NPAD-2017/10066).

Radošums ir viena no pievilcīgākajām nākotnes darba devēju prasmēm

Radošums arvien bieži tiek uzskatīts par jebkuras organizācijas vai uzņēmuma galveno veiksmes pamatu. Veiksmīgas radošās organizācijas nevar darboties bez radošiem darbiniekiem. Šādas organizācijas ātrāk un veiksmīgāk pielāgojas pārmaiņām, salīdzinot ar konkurentiem. Radošums ir spēja radīt jaunas idejas, domāt ”ārpus rāmjiem”, atrast neparastus risinājumus un ātri risināt problēmas. Tas ir ļoti svarīgi, apmācot pieaugušos, īpaši bezdarbniekus. Pasniedzēji, veicinot radošumu, ļauj pieaugušajiem izpētīt un atrast savus slēptos talantus.

"Radošuma attīstība pieaugušo izglītībā", Nr. NPAD-2017/10066 ir Nordplus projekts ar mērķi izstrādāt apmācību rīku pieaugušo pasniedzējiem 24 mēnešu garumā. Galvenā projekta ideja ir vērsta uz neformālas izglītības aktivitātēm, kuru mērķis ir uzlabot radošās prasmes un kompetences pieaugušo izglītībā, gan pasniedzēju gan audzēkņu vidū.. Projekts veicinās inovāciju, pieredzes un zināšanu apmaiņu starp dažādu veidu organizācijām Ziemeļvalstīs. Projekta partneri: Radošās nākotnes idejas (Lietuva), Radošās Iniciatīvas Centrs (Latvija), SYKLI Somijas Vides skola (Somija), Pirkanmaa dizaina un mākslas asociācija Modus (Somija), Turku Lietišķo zinātņu universitāte (Somija).

Projekta galvenais praktiskais rezultāts būs "Metodika pasniedzējiem radošuma apmācībā" - projekta partneru un citu organizāciju materiālu un paraugprakses apkopojums,kā arī citi materiāli un darbības, kas radītas projekta laikā. Šī metodika tiks izmantota kā praktisks rīks pasniedzējiem pieaugušo apmācībā un izplatīta plašākai auditorijai.

Projektu atbalsta un finansē programma Nordplus Adult.


NordplusAdult

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Nordplus Adult projektā (NPAD-2016/10186).

"Sustainable Tools 4 Trainers" is Nordplus Adult 16 months project for six organisations from Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania and Finland who made consortium with the aim to collaborate and develop "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" as adult education in tourism field is one of their main interest and work during the few last years.

The project endeavors to promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of organizations in Nordic and Baltic countries involved in adult education. It ventures to support the creation and dissemination of outstanding practices in tourism field and enhance the development of those working in adult education. The main project approach is targeted through non-formal learning activities, which aim at enhancing the skills and competences of adult education workers and learners who are the main target groups in this project.

The main tangible result of the project will be "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" - collection of materials and best practices from the project partners and other organizations and also materials and activities created during the project. These Tools will be used as a practical instrument in the work of adult educators in project partners' and other stakeholders' organizations and also disseminated to wider audience. Results achieved during this project may be highly relevant and applicable also in fields not covered by the project.

Intangible results of this project will be the competences and experiences gained by participants - adult educators and learners, partners' organizations and other stakeholders involved in the project. These results will be visible on increased skills of participants in touristic field, on the improvement of the quality of work in the partners organizations and countries.

T4T

Koordinātors - STEP BY STEP COUNCULTING (Islande - Sfs radgjof)
Organizācijas veids: Pieaugušo apmācības centrs

Projekta partnerorganizācijas:
1) Eesti People to People (Igaunija)
Organizācijas veids: Biedrība
2) Radošās Iniciatīvas Centrs (Center for Creative Initiative) (Latvija)
Organizācijas veids: Biedrība
3) Klaipeda State University of Applied Sciences (Lietuva)
Organizācijas veidsn: Universitāte
4) Anmiro Oy (Somija)
Organizācijas veids: Privāts uzņēmums
5) Estonian Folklore Institute (Igaunija)
Organizācijas veids: Biedrība


Anna Lindh Foundation

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Anna Lindh Foundation projektā.

EUROMED: Education without Borders" between Estonia, Latvia, Sweden, United Kingdom, Italy and Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt and Jordan.

Project called “EUROMED Education Without Borders" will be conducted in cooperation between Sillamäe Society for Child Welfare (leader Estonia) and partners from Sweden (Munkebäcksgymnasiet in Göteborg) , Latvia (Radošas iniciativas centrs), UK (Madina Leadership Programme), Italy (Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia), Morocco (Le Forum Mediterraneen de la Jeunesse " FOMEJE"), Algeria (Association Club Scientifique de Setif), Tunisia (Zayrah Tunisia), Egypt (Bibliotheca Alexandrina) and Jordan (Jubilee School / King Hussein Foundation). Objective: Encourage creative solutions and advance intercultural education among young people of the Euro Mediterranean region to increase communication and build trust to motivate young people cross borders to take charge of the development of the Euro Mediterranean region and recognize the benefits of working together across cultural boundaries as we share common goals and a common future.

Target group: Young people (17-35) from Estonia, UK, Latvia, Italy, Sweden, Egypt, Morocco and Jordan, Algeria, and Tunisia who are active and interested in the Euro Mediterranean issues and have experience in education and creativity.

Products of the project will be: